Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van RISE-DESIGN, hierna te noemen RISE-DESIGN gevestigd aan de Rijnveste 22, 6708PZ te Wageningen. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van iedere overeenkomst met RISE-DESIGN en zijn ten allen tijde te raadplegen op de website van RISE-DESIGN.

1. Werkingssfeer

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna: “AV”) van RISE-DESIGN (hierna te noemen: “RISE-DESIGN”) gelden voor alle diensten van RISE-DESIGN en maken onlosmakelijk deel uit van iedere overeenkomst met RISE-DESIGN.

1.2. RISE-DESIGN levert al haar diensten uitsluitend op basis van deze AV. Dit geldt in het bijzonder ook wanneer de klant Algemene Voorwaarden hanteert en deze tegenstrijdige of van de hier weergegeven AV afwijkende bepalingen bevatten. Ook gelden uitsluitend de door RISE-DESIGN gehanteerde AV als RISE-DESIGN, met wetenschap van tegenstrijdige of van de hier weergegeven bepalingen afwijkende bepalingen van de klant, de opdracht zonder voorbehoud uitvoert.

1.3. RISE-DESIGN kan informatie en verklaringen die betrekking hebben op de overeenkomst aan het e-mailadres van de klant sturen.

2. Aanbod en aanvaarding van de overeenkomst

2.1. De overeenkomst tussen RISE-DESIGN en de klant gaat in op het moment dat de klant digitaal akkoord gaat met het aanbod van RISE-DESIGN

2.2. Indien de klant een consument is, kan hij de overeenkomst binnen veertien dagen na sluiting kosteloos herroepen. Dit recht geldt niet voor op verzoek binnen deze periode geleverde diensten en voor de registratie van domeinnamen, hiervoor geldt dat de klant bij acceptatie van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk afstand doet van het recht van ontbinding.

3. Levering van diensten

3.1. RISE-DESIGN zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor de overeengekomen dienstverlening, maar garandeert niet dat alle diensten op ieder moment bruikbaar zijn.

3.2. RISE-DESIGN is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door RISE-DESIGN te verrichten aanpassingen aan of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens RISE-DESIGN ontstaat.

3.3. RISE-DESIGN gaat bij haar dienstverlening uit van de gegevens zoals door klant aan RISE-DESIGN laatstelijk zijn doorgegeven. Het is alleen de verantwoordelijkheid van de klant om deze gegevens actueel te houden.

3.4. RISE-DESIGN biedt ondersteuning via de telefoon en via digitale beantwoording. Vragen met betrekking tot services, ondersteuning of enig andere vragen met betrekking tot RISE-DESIGN worden waar mogelijk binnen 24 uur beantwoord.

3.5. RISE-DESIGN is gerechtigd producten of diensten van derden te betrekken bij haar dienstverlening. Hierop zijn de algemene voorwaarden van de betreffende derden van toepassing.

4. Domeinnamen

4.1. Indien domeinnaamregistratie als dienst is afgenomen, zal RISE-DESIGN bemiddelen bij de instelling(en) welke belast is met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de eigen naam van de klant, met de contactinformatie en het account van RISE-DESIGN bij deze instelling(en).

4.2. Geen aansprakelijkheid bestaat voor verlies, intrekking of opheffing van een domeinnaam, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid bij de directie van RISE-DESIGN.

4.3. De klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van domeinnamen. Geen restitutie vindt plaats in geval van fouten door de klant.

4.4. De klant vrijwaart en houdt RISE-DESIGN schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de klant.

5 . Hosting

5.1. Indien hosting als dienst is afgenomen, zal RISE-DESIGN bemiddelen bij de instelling(en) welke belast is met de hostingactiviteiten.

5.2. Geen aansprakelijkheid bestaat voor verlies, intrekking of opheffing van de hostingactiviteiten, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid bij de directie van RISE-DESIGN.

5.3. De klant vrijwaart en houdt RISE-DESIGN schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de klant.

6. Website bouwen en onderhoud

6.1. Indien het bouwen van een website als dienst is afgenomen, zal RISE-DESIGN de website zelf bouwen binnen de in de factuur afgesproken termijn.

6.2. In de factuur voor het bouwen van een website zitten zeven (7) manuren voor onderhoud van de website verwerkt. Deze zeven (7) manuren worden per kalenderjaar in rekening gebracht voor onder meer het onderhoud van de website en het verlengen van de domeinnaam en de hostingactiviteiten. De klant gaat hier bij het aangaan van de overeenkomst mee akkoord.

6.3. Het is voor de klant mogelijk om, voor een meerprijs, aanpassingen aan de te bouwen website overeen te komen. Deze aanpassingen worden in een aparte factuur verwerkt en dient overeenkomst artikel 7 van deze AV betaald te worden.  

6.4. Geen aansprakelijkheid bestaat voor verlies, intrekking of opheffing van de website bouwactiviteiten, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid bij de directie van RISE-DESIGN.

6.5. De klant vrijwaart en houdt RISE-DESIGN schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) de website namens of door de klant.

7. Tarieven en betaling

7.1. RISE-DESIGN is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de prijzen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de website en medegedeeld aan de klant. Wanneer de klant het niet eens is met deze wijzingen kan hij in afwijking van artikel 11.1 de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, opzeggen. Deze opzegging kan enkel tot de datum waarop de prijswijziging in gaat. Prijswijzigingen gelden niet indien deze binnen drie maanden na de eerste contractsluiting wordt ingevoerd.

7.2. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

7.3. Alle prijzen op de offertes en andere documentatie van RISE-DESIGN zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

7.4. De verschuldigde vergoedingen worden voldaan aan RISE-DESIGN. Betalingen moeten binnen veertien (14) dagen na de dag waarop de klant de factuur heeft ontvangen op de bankrekening van RISE-DESIGN zijn bijgeschreven.

7.5. Indien de klant niet binnen de termijn van veertien (14) dagen betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag;

 1. RISE-DESIGN behoudt zich het recht om voor iedere factuur administratiekosten in rekening te brengen.
 2. RISE-DESIGN behoudt zich het recht voor claims over te dragen aan een derde partij. Zowel RISE-DESIGN als deze derde partij is gerechtigd om incassokosten aan de klant door te berekenen.
 3. RISE-DESIGN is gerechtigd de overeenkomst op te schorten en de toegang tot alle diensten te blokkeren, of de overeenkomst te ontbinden wanneer de klant in verzuim is.
 4. RISE-DESIGN is gerechtigd om de domeinnaam zonder enige tegemoetkoming over te nemen indien de klant in gebreke blijft.

8. Verplichtingen van de klant

8.1. De klant onthoudt zich ervan RISE-DESIGN, overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen.

8.2. Het is de klant niet toegestaan de diensten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen;

 1. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail;
 2. het handelen in strijd met rechten van intellectuele eigendom van derden;
 3. het openbaar maken of verspreiden van (kinder-)pornografie of bestialiteitspornografie.
 4. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 5. het uitvoeren van (D)DoS aanvallen

8.3. RISE-DESIGN is, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, gerechtigd zonder nadere aankondiging de dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of daaraan nadere voorwaarden te stellen, indien en zolang de klant naar haar oordeel handelt (of vermoed wordt dit te doen) in strijd met het gestelde in dit artikel. Bij een vermoeden van strafbare feiten is zij bevoegd de autoriteiten in te lichten en daarbij alle relevante gegevens van de klant te verstrekken.

9. Beveiliging en privacy

9.1. In het kader van de dienstverlening verwerkt RISE-DESIGN persoonsgegevens van klanten. Persoonsgegevens worden gebruikt om:

 • Uitvoering te geven aan de overeenkomst of pre-contractuele maatregelen te nemen;
 • Klanten te informeren over producten en diensten van RISE-DESIGN;
 • Aanvragen tot domeinnaamregistraties door te geven aan registrerende instanties conform artikel 4.1.

9.2. Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam vervult RISE-DESIGN een bemiddelende rol. Dergelijke aanvragen zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Ter uitvoering van de aanvraag zal RISE-DESIGN voor zover noodzakelijk in het kader van de aanvraag Persoonsgegevens verstrekken aan deze instanties.

9.3. Het volledige en actuele privacy statement van RISE-DESIGN kan online geraadpleegd worden op https://rise-design.nl/privacy-policy/.

9.4. RISE-DESIGN neemt geen kennis van niet publieke informatie, waaronder Persoonsgegevens, die door de klant op onze systemen wordt geplaatst, tenzij die voor een goede uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is, of deze inzage berust op een wettelijke verplichting.

9.5. Voorzover RISE-DESIGN middels de diensten persoonsgegevens ten behoeve van de klant verwerkt, doet RISE-DESIGN dit als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het addendum bij deze algemene voorwaarden zijn de condities en de voorwaarden van deze Verwerking van Persoonsgegevens door RISE-DESIGN verwerkt.

10. Aansprakelijkheid

10.1. De aansprakelijkheid van RISE-DESIGN voor directe schade geleden door de klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming dan wel door onrechtmatig handelen van RISE-DESIGN, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die de klant onder de overeenkomst per jaar verschuldigd is. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 250,- (exclusief BTW).

10.2. De aansprakelijkheid van RISE-DESIGN voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs-)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3. Geen aansprakelijkheid bestaat in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan RISE-DESIGN niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Een niet limitatieve lijst van voorbeelden zijn storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, niet of gebrekkige leveringen van derden producten door de leverancier en storing in netwerken.

10.4. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van RISE-DESIGN opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door RISE-DESIGN niet mogelijk is, langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

11. Duur en einde van de overeenkomst en wijziging van de AV

11.1. De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst zal worden verlengd met eenzelfde termijn, tenzij een der partijen uiterlijk 30 dagen voor einddatum van de lopende termijn aan de andere partij te kennen geeft de overeenkomst niet te zullen verlengen.

11.2. Opzegging van de overeenkomst is mogelijk door middel van een digitale schriftelijke melding aan info@rise-design.nl. De opzegtermijn vangt aan op de eerste dag waarop RISE-DESIGN de bevestiging van de opzegging heeft ontvangen. Ontvangst van de opzegging wordt binnen acht dagen bevestigd door RISE-DESIGN.

11.3. RISE-DESIGN behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van RISE-DESIGN of per elektronische berichtgeving. Wijzingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst te beëindigen tegen deze datum.

11.4. RISE-DESIGN is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de RISE-DESIGN diensten te staken indien;

 1. de klant valse en/of onjuiste hem betreffende persoonsgegevens heeft doorgegeven;
 2. de klant de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
 3. de klant in strijd handelt met artikel 8;
 4. de leverancier van derden producten de betreffende dienst en/of product niet langer kan leveren;
 5. ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd;
 6. de klant (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend;
 7. de onderneming van de klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
 8. de klant niet voldoet aan de betalingsverplichtingen conform artikel 7.

11.5. Na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal het gebruiksrecht op de diensten onmiddellijk ophouden te bestaan en zal aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk door RISE-DESIGN buiten gebruik worden gesteld. De klant zal onmiddellijk ophouden van het systeem en van de diensten gebruik te maken.

11.6. Na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal RISE-DESIGN de door de klant verstrekte gegevens van websites, databases en mailsystemen na dertig dagen na beëindiging of ontbinding vernietigen, tenzij deze (persoons-)gegevens noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van overeenkomst of indien RISE-DESIGN anderszins gerechtigd is over deze (persoons-)gegevens te beschikken. RISE-DESIGN behoudt zich het recht voor om gegevens te bewaren als bewijsmaterieel voor eventuele toekomstige claims en procedures.

12. Slotbepalingen

12.1. Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank voor de vestigingsplaats van RISE-DESIGN is bij uitsluiting bevoegd voor geschillen onder de overeenkomst.

12.2. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Laatste wijziging van deze algemene voorwaarden: 7 mei 2020.